Razpisi

SPIRIT_SPMGRT_EU

Naziv operacije:

»Razvoj regulacij HVAC za kuhališča profesionalnih kuhinj z nadgradnjo BMS «

Opis operacije:

V projektu bomo razvili specialne regulacije za krmiljenje ventilacijskih sistemov za velike profesionalne kuhinje. Te nove regulacije bodo avtomatično prilagodile sesanje zraka intenzivnosti kuhanja. Regulacije so primarno narejene velikim kuhinjam na potniških ladjah, lahko pa se bodo uporabljale tudi v drugih profesionalnih kuhinjah. Regulacije bodo povezane v centralni nadzorni sistem.

infrax_smarteh_razpis
obvescanjejavnosti[1] (2)

Naziv operacije:

»Naložbo VAVČER ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATOV (ISO 14001:2015 in ISO 9001:2015, CE in IP 67 Certifikat (FD-CON-X) ter CE in IP52 Certifikat (LAC-1.UV01) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Opis operacije:

V podjetju se zavedamo, da so standardi okno v svet. Zato se odločamo za obnovitvene in redne presoje že prejetih certifikatov. Poleg tega pa je potrebna stalna nadgradnja ter dokazovanje kompatibilnosti in konkurenčnost prav s certificiranjem različnih standardov. Razlogi zaradi katerih smo se odločili za pridobitev certifikatov so predvsem ta, da imamo nove ali spremenjene izdelke, ki zahtevajo certificiranja ter želja po ohranjanju obeh ISO certifikatov. Torej ISO 14001:2015 in ISO 9001:2015, ki zahtevata vsakoletne presoje in obnove.

S standardom ISO 9001:2015, smo dosegli boljše pogoje za pogajanje, konkurenčnost in skladnost sistema v podjetju. S pridobitvijo še certifikata ISO 14001:2015 ali okolijskega certifikata, ki je mednarodno priznan, pa smo dosegli:

1.)Večjo skrb za okolje
2.)Večja mednarodna konkurenčnost;
3.)Zahteve kupcev;
4.)Boljši pogajalski pogoji;
5.)Zaradi oblike standarda odlično sovpada z ISO 9001:2015.

Preizkušanje FD-CON-X za skladnost z CE – s pridobitvijo certifikata proizvajalec izjavlja, da ta proizvod izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, kijih določa evropska direktiva.  Za vladne organe je oznaka CE na proizvodu dokaz, da se ta proizvod na trgu pojavlja legalno. Omogoča prost pretok blaga znotraj enotnega trga EU in je lahko osnova, ki jo lahko carinski organi ali drugi organi tržnega nadzora uporabijo za umik neskladnih proizvodov s trga.

Preizkušanje FD-CON-X za skladnost z IP 67 se uporablja takrat, ko se proizvajalec želi prepričati da je njegov izdelek vodo-odbojen in zaščiten pred prahom do neke stopnje. Številke, ki se nahajajo za IP __ namreč nakazujejo kako močno je izdelek zaščiten pred vodo in prahom.
Kadar kupci zahtevajo izdelek, ki je zaščiten pred vodo oziroma se ga lahko uporablja v prašnih okoljih, moramo izbrati izdelke s certifikatom IP67.

Preizkušanje LAC-1.U01 za skladnost z CE IN IP 52 – obe certifikaciji so zgoraj obrazloženi.
Poleg navedenih razlogov nam certificirani izdelki omogočajo:

1.)Večja mednarodna konkurenčnost;
2.)Večja prodaja in zaupanje kupcev;
3.)Zavedanje, da je naš izdelek varen za uporabo;
4.)Boljši pogajalski pogoji;
5.)Lažji carinski postopki.

 

Glavni cilji operacije:

1.)Pridobitev certifikatov
2.)Vzdrževanje certifikata, po potrebi nadgradnja
3.)Izboljšanje prodaje izdelkov zaradi večjega zaupanja v skrb ravnanja z okoljem podjetja;
4.)Potreba po vhodni kontroli pri odjemalcih se izbriše, zaradi padca v višji rang pri rangiranju;
5.)Povečana skrb za okolje in učenje vseh zaposlenih le kako je ta pomembna.

Naložbo je v višini 60% investicije sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz sklada za regionalni razvoj.

Rezultati operacije:

S pridobitvijo certifikatov smo izboljšali prodajo izdelkov zaradi večjega zaupanja v skrb ravnanja z okoljem, zaupanja v varnost izdelkov ter se izognili vhodnim kontrolam pri naših odjemalcih, ki so nas zaradi pridobitve certifikatov uvrstili v višji razred pri oceni dobavitelja. Pri tem pa ne smemo pozabiti na možnost širitve prodaje na tuje trge.

Naziv operacije:

Vpeljava standarda ISO 14001:2015 v podjetje Smarteh d.o.o. in certifikacija skladnosti proizvodov.

Glavni namen operacije:

Glavni namen operacije je pridobitev certifikatov, ki nam bodo izboljšali prodajo naših izdelkov, zaradi večjega zaupanja v skrb ravnanja z okoljem in večjega zaupanja naših kupcev v njihovo varnost.

Opis operacije:

Standardi so okno v svet. S tem razlogom v podjetju Smarteh verjamemo, da je potrebna stalna nadgradnja ter dokazovanje kompatibilnosti in konkurenčnost prav s certificiranjem različnih standardov. Iz navedenega razloga smo se odločili za certifikacijo po standardu ISO 14001:2015, katerega glavni cilj je ohranjanje okolja in primernih življenjskih pogojev za vse nadaljnje generacije.
Odločili smo se tudi za certifikacijo CB certifikata za varnost po IEC/EN 61010-1, ki predstavlja varnostne zahteve za električno opremo za merjenje, upravljanje in laboratorijsko uporabo. Kupci so vedno bolj ozaveščeni, kako pomembna je električna varnost. Z razširitvijo prodajnih poti po vseh državah sveta so zelo pomembni certifikati, ki predstavljajo doseganje mednarodnih priznanih standardov.

Glavni cilji operacije:

1.) Pridobitev CB certifikata za varnost po IEC/EN 61010-1 in ISO 14001:2015;
2.) Vzdrževanje certifikatov, po potrebi nadgradnja;
3.) Izboljšanje prodaje izdelkov zaradi večjega zaupanja v skrb ravnanja z okoljem podjetja;
4.) Višja ocena vhodne kontrole pri odjemalcih. Posledično uvrstitev v višji razred in vhodni proces brez kontrole;
5.) Povečana skrb za okolje in ozaveščanje vseh zaposlenih le kako je ta pomembna.

Naložbo je v višini 60% investicije sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz sklada za regionalni razvoj.

Rezultati operacije:

Zaradi pridobitve certifikatov smo izboljšali prodajo izdelkov. To smo dosegli z večjim zaupanjem v skrb ravnanja z okoljem in zaupanjem v varnost izdelkov ter se izognili vhodnim kontrolam pri naših odjemalcih, ki so nas zaradi pridobitve certifikatov uvrstili v višji razred pri oceni dobavitelja.

Naziv operacije:

Razvoj pametnih regulacij HVAC z integracijo elektronskega nosu in upravljanjem preko oblaka

Opis operacije:

Osnovna ideja in koristnost regulacije za HVAC (Heating, Ventilation and Airconditioning) je v njeni funkciji prilagajanja realnim potrebam delovanja po dovodu in izsesavanju zraka (ogrevanje/hlajenje/dovod zraka) za sobo, pisarno, kuhališče, s čimer se bo v osnovi zmanjšala poraba energije bodisi za ogrevanje ali hlajenje preko sistema HVAC. Ker so sedaj regulacije v povprečju nastavljene tako, kot da je v prostorih največje mogoče število ljudi, bo prilagajanje delovanja realnim potrebam, direktno pomenilo velik energetski prihranek.(ogrevanje/hlajenje). To velja tudi za kuhališča v profesionalnih kuhinjah, ki so prav tako v povprečju regulirana tako, kot da je pod njimi maksimalna obremenitev s kuhanjem in ker je pomembno, da ta zrak ne bi prodiral v jedilnico je kuhinjska napa vedno nastavljena na polno hitrost (vonj po hrani ne sme prosto potovati po luksuzni ladji ali hotelu).
Z našo novo regulacijo HVAC neposredno zmanjšujemo porabo energije za ogrevanje/hlajenje, saj bo sposobna prilagoditi raven delovanja realnim potrebam bodisi v posamezni sobi, pisarni, kabini ladje ali v profesionalni kuhinji, torej v prostorih, ki so jim te nove generacije regulacij HVAC namenjene.
Dodatna prednost te regulacije je v njeni uporabi v vseh vrstah objektov (hoteli, ladje, pisarniški prostori, laboratoriji, itn.). Sodelovanje s Halton-om na trgu ZDA in Kanade, pomeni le začetek prodajne strategije in prodajnih poti,, ki so nam na razpolago takoj. Naše glavno ciljno tržišče so hoteli, ki jih je na svetovnem trgu verjetno okoli milijon, skupaj z vsemi restavracijami pa nekaj deset milijonov. To je ogromen trg, ekološki učinek pa je lahko v hotelskih, poslovnih, laboratorijskih in restavracijskih sistemih več tisočkrat multipliciran.

Glavni cilji operacije:

Ekološki vpliv novih RHVAC
Okoljevarstveni vidik naših regulacij se bo kazal na dveh ravneh. Najpomembnejši je energetski vpliv, ki se bo kazal v obliki zmanjšane porabe energije na posamezni napi in s tem tudi v celotnem sistemu. Druga raven vpliva pa je zmanjšanje izpustov CO2 zaradi izboljšave učinkovitosti sistema delovanja.
Pri hlajenju zraka je zadeva podobna. Tudi za hlajenje velja, da je potrebno zrak ohladiti približno z enako količino energije, kot jo potrebujemo za ogrevanje. Za ladjo v toplem podnebju ali v tropih, velja podoben izračun kot za ladjo, ki pluje v hladnem podnebju. Ladje plujejo 360 dni na leto.

Zmanjšanje emisij CO2
Pri izgorevanju nafte se pri kilogramu izgorele nafte sprosti 3,45 kg CO2. Letno znižanje porabe energije zaradi izboljšanih RHVAC za kuhinjske nape je tako letno 42.000 litrov kurilnega olja ali 145.000 kg manj izpuščenega CO2 in to samo zaradi optimiranega delovanja kuhinjskih nap na eni ladji z 80 kuhinjskimi napami (ki so npr. vgrajene na Queen Mary II).
Če k temu prištejemo še optimirano delovanje HVAC v vseh drugih prostorih ladje, pomeni vse skupaj prihranek 3.240 ton nafte letno, kar znaša 11.200 ton manj CO2 letno.

Povečanje učinkovitosti rabe energije,

Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in onesnaževanja okolja,

Uporaba recikliranih materialov v regulacijah,

Energetska učinkovitost je bistveni cilj projekta
Energetska učinkovitost delovanja nap in optimizacija delovanja celotnega sistema RHVAC za vse vrste prostorov je osnovni cilj pri razvoju nove generacije RHVAC, hkrati pa bomo še povečali ugodje bivanja v teh prostorih. Poleg tega bomo zagotovili velike prihranke tudi pri porabi energije, kar posledično pomeni tudi nižji fiksne strošek delovanja objekta (hotel, poslovna stavba, ladja,…) in njegovo višjo rentabilnost. Vse upravljalcem, lastnikom in uporabnikom stavb je pomembno, da je poraba energije, ob enakem ali celo višjem ugodju čim manjša, zato so zainteresirani za vsako rešitev, ki bo pripomogla k temu cilju.

Rezultati operacije:

Na področju komunikacije se je najprej analiziralo, nato pa tudi zdefiniralo komunikacijske protokole, predvsem na področju uprabljanja preko oblaka. Pri delu na daljavo (internet/oblak) smo posebno pozornost namenili šifriranju podatkov ter identifikaciji s certifikati (uporabljen je bil SSL ključ). Na področju razvoja SW smo izdelali plugin za razvojno orodje SmartehIDE, ki poleg lokalne USB povezave omogoča tudi razhroščevanje na daljavo. Prav tako smo v tej fazi tudi zastavili server vmesnik, ki bo iz krmilnikov zbiral podatke ter jih sporočal na centralni server v monitoring, analizo in shranjevanje. Zastavljeno je bilo tudi popolnoma novo orodje SmartehEye, ki bo namenjeno predvsem vzdrževalcem prav tako z možnostjo dela na daljavo.

Pri analizi obstoječega stanja HVAC v stavbah smo izvedli meritve CO2 in VOC v prostorih glede na število ljudi. Izdelani so bili grafi, kjer se je/bo spremljal predvsem nivo, ki bi ločil »čist zrak« od »umazanega«. Določitev te meje (ki bo seveda spemenljiva) je zelo pomemben, ker neposredno poleg občutka ugodja vpliva tudi na porabo energije za gretje/hlajenje/filtracijo. Ker sta si ta dva parametra obratno sorazmerna, pomeni da dvig enega pomeni spust drugega, in obratno. Torej je bilo nujno poiskati kompromis (grobo oceno) med porabljeno energijo in ustrezno kvaliteto zraka.

Ko je enkrat »meja« kateri želimo slediti določena, pa je potrebno razviti algoritme, ki bodo to »mejo« vzdrževali. To smo dosegli z algoritmi za merjenje in regulacijo pretoka svežega zraka, z algoritmi za samodejno detekcijo aktivnosti stanja na kuhališčih in z algoritmi za regulacijo glavnih frekvenčnikov, ki dovajajo/izčrpavajo zrak.

Pri kuhališčih smo določili odvisnoti med IR točkovnim merilnikom temperature na kuhališču samem (hitrejši odziv) in pa NTC senzorjem temperature izstopnega zraka (počasnejši odziv). Ker sta oba senzorja pomembna za delovanje, je bilo potrebno njun vpliv enakomerno integrirati v algoritem. Meritev CO2 in VOC vrednosti lahko tudi prispevata k hitrejšemu ugotavljanju kritičnih situacij. Opravljene so bile meritve, kjer se je spremljal nivo CO2/VOC glede na različne vhodne parametre. Istočasno je bila tudi preizkušana tako imenovana avtomatska ABC kalibracijska logika, ki zagotavlja pravilno merjenje VOC vrednosti v celotni življenski dobi senzorja brez potrebnega zunanjega umerjanja.
Pri modeliranju in simulaciji sistema, ter v nadaljevanju določitev parametrov/značilk, je bil glavni cilj določitev takšnih »default« vrednosti, ki bodo v najboljši meri odražale pravilna stanja v različnih realnih situacijah. Z drugimi besedami to pomeni, da te »default« vrednosti ni potrebno spreminjati, oziroma se naredi le »fine-tuning«.

Pri načrtovanju HW smo pri martičnem IR senzorju prišli do zanimive ugotovitve, da dosežemo boljše rezultate z uporabno manjšega števila »sensing« elementov. Startali smo namreč z MEMS rezino, ki je imela 8 x 8 = 64 elementov. Resda je bila resolucija v tem primeru natančnejša, ampak senzor ni zadovoljivo prepoznaval objektov na daljše razdalje. Ko pa smo rezino zamenjali s 4 x 4 = 16 »sensing« elementov, pa se je občutljivost povečala, ugotovili pa smo tudi, da je resolucija tudi s 16 elementi še vedno zadovoljiva. Rezultat si razlagamo tako, da je zaradi manjšega števila elementov le-ta večji, s tem ima večjo »sensing« površino in je zato lahko občutljivejši.

Pri razvoju SW pa je vsekakor največji dosežek vzpostavitev »remote« povezave do krmilnika, kateri potem vrača podatke nazaj v oblak. Upoštevati je bilo potrebno še zagotavljanje varnosti, saj so ti sistemi lahko precej ranljivi. V samo komunikacijo se je implementiralo kriptiranje, za ugotavljanje identitete pa certifikat.

Naložbo je sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si